Katrin GRUNERT

Projekt-Nummer
J-3147

Projekt-Titel
Wellenbrechung bei nichtlinearen Wellengleichungen

Forschungsstätte
Norwegian University of Science and Technology
Department of Mathematical Sciences

Laufzeit
01.08.2011 bis 31.07.2013

Zurück zur Übersicht